VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV celoslovenskej literárnej súťaže PREKROČ SVOJ TIEŇ

1. ročník (2021)

Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ vyhlásilo dňa 1. 10. 2021 prvý ročník Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorá prebiehala na platforme odborného recen­zo­va­né­ho časopisu Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707.

Odborná komisia súťaže na čele s predsedníčkou Mgr. Andreou Jurčovou dňa 1. 2. 2022 súťaž uzavrela a zahájila hodnotenie príspevkov. Na celý proces dohliadal odborný garant súťa­že, spisovateľ, jazykovedec a pedagóg doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., ktorý ručí za odbornosť sú­­ťa­že, jej priebeh a dodržanie všetkých bodov Štatútu sú­­ťaže.

Dňa 7. 4. 2022 boli vyhlásené výsledky 1. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň nasledovne:

1. miesto:
Alexandra Turoňová, Prichádzam… k sebe
pedagóg: PaedDr. Slávka Sudorová, Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
ceny za 1. miesto: laptop, píšťala od fujaristu J. Libicu, kniha, prenosný bezdrôtový reproduktor DAEWOO, naturálne produkty lyofilizovaného ovocia, poukaz na 3 jazdy na Ob­rovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok), športový vak

2. miesto:  
Sofia Angušová, Moja káva
pedagóg: Zora Červenáková, Gymnázium Andreja Kmeťa, Banská Štiavnica
ceny za 2. miesto: laptop, kniha, pre­­nosný bezdrôtový reproduktor DAEWOO, naturálne produkty lyofilizovaného ovocia, poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej do­line (zipline Ružomberok), športový vak

3. miesto:
Zuzana Blaščáková, Jediná
pedagóg: Mgr. Iveta Puchalová, ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy
ceny za 3. miesto: laptop, kniha, pre­nosný bezdrôtový reproduktor DAEWOO, naturálne produkty lyofilizovaného ovocia, poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej do­line (zipline Ružomberok), športový vak

Cena riaditeľky súťaže Mgr. Lenky Jalilah, PhD.:

Lýdia Kovaľová, Prekroč svoj tieň
pedagóg: PhDr. Ľudmila Schvalbová, Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov
autorka získava: knihu, doTERRA Beginners Trio (esenciálny olej citrón, mäta pie­por­ná, levandu­ľa), bezdrôtové športové slúchadlá DAEWOO, naturálne produkty lyofilizovaného ovocia, športový vak

Predsedníčka odbornej komisie Mgr. Andrea Jurčová udeľuje 2 ceny za mimoriadny ume­lecký po­čin:

Katarína Salášková, Ako som sa začala nenávidieť, no napokon milovať
pedagóg: Mgr. Michaela Kántorová, Stredná zdravotnícka škola, Žilina
autorka získava: knihu, bezdrôtové športové slúchadlá DAEWOO, naturálne produkty lyofilizovaného ovocia, športový vak

Anna Sibilová, Pretože tieň leží v blízkosti svetla
pedagóg: Mgr. Michaela Kántorová, Stredná zdravotnícka škola, Žilina
autorka získava: knihu, bezdrôtové športové slúchadlá DAEWOO, naturálne produkty lyofilizovaného ovocia, športový vak

Odborná komisia rozhodla o nasledovnom poradí do 10. miesta:

4. miesto:
Vanesa Hodasová, Prekroč svoj tieň
pedagóg: Samuel Murčo, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava
cena: poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok)  

5. miesto:
Dominika Zavacká, Sada keramických hrnčekov
pedagóg: PhDr. Božena Ňaršanská, Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov
cena: poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok) 

6. miesto:
Dominik Gajdoš, Najvzácnejšie trofeje
pedagóg: PhDr. Jana Hűblerová, Stredná odborná škola technická, Michalovce
cena: poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok) 

7. miesto:
Simona Tomahoghová, Dívať sa tieňom do očí
Gymnázium, Košice
cena: poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok) 

8. miesto:
Lucia Pastorková, Teraz už viem
pedagóg: Mgr. Michaela Kántorová, Stredná zdravotnícka škola, Žilina
cena: poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok) 

9. miesto:
Erika Tvrdá, Neviditeľný hrdina
pedagóg: PaedDr. Slávka Sudorová, Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske Teplice
cena: poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok) 

10. miesto:
Bianka Biháryová, Prekročím, prekročíš, prekročíte, boli by sme prekročili svoj tieň
pedagóg: Zuzana Wittenbergerová, Základná škola a Gymnázium s VJM, Bratislava
cena: poukaz na 3 jazdy na Obrovej žinke v Čutkovskej doline (zipline Ružomberok) 

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

Veľmi pekne ďakujeme partnerom súťaže, ktorí darovali ceny pre víťazov:

Accenture Technology Solutions – Slovakia s.r.o, Bratislava – spoločnosť venovala laptopy
Brix – grown for flavour – spoločnosť venovala naturálne produkty lyofilizovaného ovocia a podporila nás finančne
Rodná zem – organizácia venovala umeleckú píšťalu
Obrovo – venovali poukazy na zipline v Ružomberku
TESCO  – spoločnosť venovala reproduktory a slúchadlá
Joja bodyfit štúdio, s.r.o. – venovalo esenciálne oleje
HladoHlas Group, s.r.o. – vydavateľstvo venovalo knihy
Jana Bartal – venovala knihy
Želmíra Kasanová – poskytla konkrétnu pomoc na vlastné náklady
podporili nás finančne:
AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., Bratislava
Katarína Marečková
Ivan Kozai

Víťazné príspevky umiestnené na 1., 2. a 3. mieste, súťažný príspevok, ktorý získal Cenu riaditeľky sú­ťa­že a dva p­rís­­pevky, ktoré získali Cenu predsedníčky odbornej komisie za mimoriadny umelecký po­čin, budú publikované v elektronickom časopise Pre­­kroč svoj tieň, ISSN 2644-6707 (v rubrike Mladé talenty). Autori dos­tanú potvrdenie o publikačnej činnosti, ktoré si bu­­dú môcť uplatniť pri dokladovaní odbornej aktivity, pri prijímacích pohovoroch na strednú školu a na vysokej škole pri zís­ka­ní kreditov.

Všetkých 13 súťažných prác uvedených v tomto vyhodnotení bude zverejnených v recenzovanom zborníku 1. roč­­­níka súťaže s ISBN.

***

Dňa 25. 2. 2022 na zasadnutí odbornej komisie Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň odborný garant súťaže doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD. osvedčil všetky postupy odbornej komisie a schválil a potvrdil výsledky súťaže.

***

Obsahová náplň a štylistická úroveň príspevkov, ktoré sme v zmysle Štatútu zaradili do súťaže, sved­čia o sčítanosti mladých autorov a sú zároveň prejavom prekvapivo vysokej kultúrnosti i myšlienkového bohatstva súčasnej mládeže. Z príspevkov je cítiť lásku k literatúre, poézii i k ži­vo­tu.

Spôsob uchopenia a spracovania zadanej témy „Prekroč svoj tieň“ je prejavom schopnosti pisa­teľov reflektovať širšie súvislosti. V kontexte témy sa vynorili také aspekty ako prekonávanie samého seba, práca na osobnom rozvoji, posúvanie vlastných limitov, boj so zlo­zvyk­mi, vlastnými temnými stránkami, posúvanie hraníc komfortnej zóny, potreba motivácie a pod­pory, láska a vďačnosť rodičom.

Mnohí autori sa zamýšľali nad potrebou jedinečnosti a individuality v kolektíve i spoločnosti, kde sa všetci rešpektujú takí, akí sú, bez pretvárky a prispôsobovania sa na úkor vlastnej dôstojnosti. Zarezonovala aj potreba odpúšťania iným i samým sebe, snaha dosiahnuť pozitívnu životnú zme­­nu a zostať pritom sám sebou.

V príspevkoch sa vykryštalizovalo silné uvedomenie si toho, že ja som ten, kto formuje môj život­ný príbeh, nie spoločnosť, okolie, rodina. Prekročenie vlastného tieňa bolo najčastejšie chá­pa­né ako túžba po slobode, po prevzatí zodpovednosti, po vystúpení z komfortnej zóny, po o­ri­gi­­nalite, láske, prekonaní samého seba a vlastných strachov.

***

Doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., odborný garant súťaže:
Myšlienka a téma súťaže, ktorú vypísalo občianske združenie Prekroč svoj tieň, je zaujímavá a podnetná. Inšpiruje súťažiacich, aby sa zamysleli nad sebou a nad svojím životom, aby realizovali istú sondu do vlastného vnútra. Práve takéto uvažovanie o sebe je v súčasnom období veľmi dôležité. Podľa môjho názoru, ak človek odhalí svoje problémy, spozná svoje chyby, zistí, čo ho teší i zarmucuje, jednoducho, aspoň trochu pochopí samého seba, bude môcť ľahšie chápať aj ostatných. Súčasná doba je výsostne racionálna a technická, z toho dôvodu ľudskosť či človečenstvo, ktoré sú priamo zakotvené v téme súťaže, môžu len pomôcť autorom, ale aj čitateľom príspevkov. Osobne ma veľmi potešilo, že už prvý ročník súťaže bol úspešný na úrovni kvantity i kvality.

Mgr. Andrea Jurčová, predsedníčka odbornej komisie:
Som potešená množstvom kvalitných a prínosných diel, ktoré vznikli vďaka Celoslovenskej literárnej súťaži Prekroč svoj tieň. Súťaž naplnila svoj účel – úvaha o prekročení svojho tieňa autorom pomohla spoznať samých seba a zamyslieť sa nad svojou úlohou v spoločnosti. Úprimné odhalenie ich vnútorného prežívania pomôže zotrieť bariéry nepochopenia medzi nimi a ich rovesníkmi, rodičmi i všeobecne celou spoločnosťou, pretože dokázali pomenovať, akým problémom, nátlakom a obavám každý deň čelia. Súťažiaci jasne a zmysluplne formulovali svoje názory a postoje a ponúkli funkčné východiská z problémov, ktoré vo svojich prácach analyzovali. Sú dôkazom toho, že nám rastie vnímavá, silná a inteligentná generácia, na ktorú máme byť prečo hrdí.

PhDr. Jana Bartal, PhD., členka odbornej komisie:
Prvý ročník celoslovenskej literárnej súťaže bol pre mňa ukážkou ľudského ducha, talentu a krásy slovenského jazyka. Mnoho nadaných mladých ľudí s nadšením prispelo svojou úvahou k vlastnému sebarozvoju a myšlienkovo obohatilo všetkých, ktorí tieto myšlienky čítali, a to je veľmi krásne. Hlboko si vážim pedagógov, ktorí svojím nemalým podielom prispeli k tomu, že sme mohli umelecké práce ich žiakov čítať. Napriek zložitosti života ste nádejou pre pokračovanie v práci, ktorú sme práve začali. 

Bc. Christopher Danis, člen odbornej komisie:
Mám radosť z toho, že sa prvý ročník súťaže vydaril na výbornú. Súťažiaci študenti odviedli skvelú prácu. Príspevky boli plné hlbokých a inšpiratívnych myšlienok, čím mladá generácia jasne dokázala, že svetu má čo povedať. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí svojim študentom sprostredkovali túto skvelú príležitosť na sebarealizáciu. Verím, že študenti, ktorým písanie robí radosť, budú tvoriť i naďalej, že sa budú neustále zlepšovať a že o nich ešte jedného dňa budeme počuť.

Mgr. Veronika Poláková, PhD., členka odbornej komisie:
Prvý ročník Celoslovenskej literárnej súťaže považujem za veľmi úspešný. Všetky príspevky, ktoré som hodnotila, boli originálne a jedinečné. Vnímala som, že každý súťažiaci nám prostredníctvom textu dal kúsok zo seba. Bolo úžasné sledovať všetky hlboké myšlienky a viaceré z príspevkov ma skutočne zasiahli v pozitívnom slova zmysle. Bola pre mňa česť a potešenie byť súčasťou tohto krásneho projektu.

***

Potešil nás nečakane vysoký počet súťažných príspevkov, ktoré nám prišli z celého Slovenska. Sme radi, že medzi žiakmi a študentami je taký veľký záujem o literárnu tvorbu. Naše uznanie pat­­rí aj pedagógom, ktorí svojich zverencov vedú k láske k rodnému jazyku a motivujú ich k li­te­rárnej tvorbe. Via­cerí nám písali a telefonovali, aby nám poďakovali za to, že sme sa podujali zor­ganizovať li­terárnu súťaž a vyjadrili svoju radosť z toho, že sa ich žiaci a študenti môžu vďaka nám takto kre­atívne realizovať.

Bolo nám cťou! Veľmi radi vám opäť vytvoríme priestor v 2. ročníku Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň. Už teraz sa tešíme na vaše súťažné príspevky!

Vo Veľkom Záluží, 7. 4. 2022

Mgr. Lenka Jalilah, PhD.
riaditeľka súťaže
predsedníčka občianskeho združenia PREKROČ SVOJ TIEŇ

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová

Celý text vyhlásenia výsledkov si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: