Mysliteľ pred svojím časom

Pomedzi útulné, v tých časoch čerstvé domčeky Atén sa ich obyvatelia s vlastnou živou vravou len-len že vedeli obchádzať. V úzkych a hrboľatých uličkách, sprevádzaný vôňou Dionýzovho gréc­keho vína, práve vznikal zárodok dnešného divadla. Popri tom sa však Atény stali aj kolískou fi­lozofie a mnohých myšlienok, ktoré dodnes hýbu svetom. Pomedzi výkriky miestnych obchod­ní­kov, ktorých kulisou bol lomoz čulého mesta v rozkvete, sa s neveľkou námahou dali postrehnúť pú­tavé diskusie, miestami až dišputy, o vzniku sveta a zmysle života.

Niet divu, že pri takom zhone si človek často zabudne všímať detaily. Detaily, ako napríklad kon­krét­ny ponúkaný tovar, utekajúci, no nevratný čas, alebo jednotlivé tváre ľudí. No práve jedna z tých­to všedných tvárí bola niečím výnimočná.

Strieborná brada denno-denne ponevierajúca sa srdcom mesta sa po istom čase stala symbolom poz­nania. Jej sprievodom bola robustná postava nesúca sa na bosých chodidlách, vzbudzujúca do­jem poľutovaniahodnej zanedbanosti a chudoby, posilnený jednoduchým, obnoseným rúchom, ktoré večne zahaľovalo telo legendárneho mysliteľa.

Každý, kto však mal tú česť, pozhovárať sa s ním v blízkosti aténskej agory, vie, že vzhľad nikdy ne­bol jeho pýchou. Práve naopak – nevýrazný zovňajšok prenechával priestor zaujať okolie jeho in­telektu a nevídanému spôsobu uvažovania. To vďaka nim každý pozná jeho meno, tisícky rokov sta­ré. Práve jeho rozum spravil Sokrata nesmrteľným.

Tvár mal posiatu hlbokými vráskami, ktoré však v porovnaní s hĺbkou jeho myšlienok pôsobili ako majestátny znak odvekej skúsenosti. Sokratove tenké pery takmer celkom prekrýval nekonečný belasý testament múdrosti spustený z jeho tváre. Spod veľkého ustarosteného čela žiarili dve tm­avé zrkadlá pravdy horiace nadšením z každej neľahkej otázky. Ich zrak však bolo pomerne ná­ročné zachytiť, keďže mudrcova hlava zvykla byť mierne sklonená a chrbát nerovný. Jeho po­h­ľad sa plazil len po predmetoch, ktoré ho zaujali, nesnažiac sa prilákať pozornosť druhých.

Pri nenáhlivej chôdzi mal filozof ruky takmer nehybné, ale počas agitačných debát nimi pod­ve­do­me entuziasticky rozhadzoval vôkol seba, ani čo by sa gestikuláciou snažil nahradiť vlastné slová.

Hlas mal tichý, no rozvážny. Pravda skrytá v Sokratovych výrokoch sa rozliehala po uliciach ako rie­ka pomedzi skaly, hoci dohromady toho vôbec nenahovoril veľa. Ruch myšlienok v jeho hlave bo­lo často zdanlivo počuť aj navonok.

Zo všetkého najviac Sokrates túžil po poznaní, za úsvit ktorého sám označil zvedavosť. Bez nej sú ľudia ochotní uveriť všeličomu a uprednostniť pohodlnosť pred pravdivosťou, a práve takýchto ľu­dí sa bál najviac.

Myšlienky skladal a ohýbal ako umelec. Fakty preňho boli farbami, túžba vedieť viac inšpiráciou. In­teligenciou ako štetcom tvoril dielo, ktorým bola pravda. No tak, ako každému obrazu pred­chá­dza prázdne plátno, tak každej múdrosti predchádza nevedomosť, ktorej dôležitosť si uvedomuje má­lokto. Sokrates však patril k tým, ktorých táto znalosť obdarila istou slobodou. Vďaka úp­rim­né­mu uznaniu vlastnej neznalosti toho vedel ohromne veľa.

Jeho žeravá zvedavosť si našla priateľku v nepoddajnej odvahe, ktorá mu otvorila bránu k spo­chyb­ňovaniu autority osobností i zákonov. Ochota mýliť sa mu pritom nedovolila nechať sa vy­viesť z miery nepriateľmi, ktorých si Sokrates svojou nebojácnosťou vytvoril nemálo.

Ako svetlo na cestu jeho životom bolo Sokratovo skalopevné presvedčenie, že človek by mal poz­nať seba samého. V pulzujúcich uliciach gréckej metropoly chrabro spochybňoval každého, kto hlásal, že niečo vie, v neoblomnom záujme dopátrať sa až ku koreňom pravdy a odlíšiť ju od klam­livých dogiem spoločnosti.

Mysliteľova nespútanosť na ceste za poznaním však podkopávala reputáciu takmer každého, ko­mu sa Sokrates rozhodol adresovať nával svojich všetečných otázok. Skúsený ľud ulice sa pred jeho otázkami rozchádzal ako pred pliagou, mudrcove slová dav priam krájali a zrak okolo­i­dú­cich sa pred ním odvracal ani kvety za svetlom. Neutíchajúce krupobitie jeho neželaných o­tá­zok a rébusov mu napokon prinieslo jeho chýrnu prezývku: Aténsky ovad.

Avšak ako bez zdanlivo chúlostivých ovadov by príroda nebola neskrátená, tak aj Aténam, ku­l­túr­nej perle antiky, by bez jej ovada jednoducho chýbal kus histórie. Očista verejnosti od neprávd a od­halenie skutočnosti preňho bolo životným poslaním.

Obdivuhodnou bola aj jeho ochota a odhodlanie, ktoré mu znemožnili pýtať si odmenu za svoju prá­cu, vykonávanú celkom nezištne a altruisticky. Sokrates dokonca uprednostnil svoje zásady pred pokusmi zvečniť vlastné tézy a v živote nenapísal jedinú knihu. O goliášskej sile jeho myš­lie­nok sa dozvedáme len od jeho žiakov, ktorí podľahli inšpiratívnosti myšlienkového vizionára a do­kázali vidieť jeho dar aj napriek ošemetnému obchádzaniu morálnych konvencií, ktoré bolo So­kratovým zvykom.

Na sklonku jeho života Aténsky ovad sotva vedel, o koľké tisícročia ho jeho idey prežijú spre­vá­dza­júc ľudstvo, no k smrti napokon pristúpil so zvyčajnou nespornou odvahou. Sám čas bol napo­kon spravodlivým sudcom, ktorý potvrdil, že Sokratova osobnosť prináša mnohonásobne viac ako tí, ktorí ju kedysi kritizovali, hoci, pravdupovediac, miestami si to filozof vlastnou trúfalosťou priam pýtal.

Doba, svet, spoločnosť – toto všetko sa odvtedy posunulo dopredu, no ľudia sú svojím spôsobom stá­le rovnakí. Takých, ktorí pre svoje presvedčenie ochotne riskujú aj vlastné renomé sa zaťažko hľadá, no Sokrates je apodiktickým dôkazom, že pátranie po nich predsa len nie je úplne bez­ná­dej­né. Koniec koncov, hrdinom je ten, ktorého zásady žijú dlhšie ako on sám.

Autorka: Terézia Sabajová

Jazyková korektúra: Bc. Adriána Kertisová

Autorka získala týmto umeleckým opisom 1. miesto v 3. ročníku Celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň (2023/24)