ŠTATÚT celoslovenskej literárnej súťaže

3. ročník (2023)

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:

Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ
Jarocká 1300/36, 951 35 Veľké Zálužie
IČO: 53191455
DIČ: 2121344940 (ďalej len „vyhlasovateľ“)
IBAN: SK8809000000005174496205
www.prekrocsvojtien.sk/obcianske-zdruzenie-prekroc-svoj-tien/ (ďalej len „vyhlasovateľ“)

II. Cieľová skupina:

žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl. Autor zaslaného súťažného príspevku musí byť zároveň v primeranom veku žiaka ZŠ a študenta SŠ.

III. Ciele projektu:

1. Poskytnúť mladým ľuďom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti a zme­rať si sily s rovesníkmi, ktorí majú rovnakú záľubu v li­terárnej tvorbe.
2. Motivovať k tvorivému písaniu, a prispieť tak ku kultivácii mysle a ducha mládeže.
3. Ponúknuť príležitosť na kreatívne uchopenie jazyka so zapojením a rozvíjaním pred­sta­vi­vos­ti a o­brazotvornosti.
4. Stimulovať pisateľské skúsenosti mladých autorov, a tým prispieť k zlepšeniu ich vy­­jad­ro­va­cích schopností.
5. Primäť mládež k zmysluplnej aktivite a podnietiť jej tvorivosť v kontexte pi­sa­teľ­ských stra­té­gií, tech­ník, postupov a metód, ktoré autora privádzajú k na­sle­dovným aspektom:
a) eliminovanie obáv z písania,
b) získanie istoty a sebadôvery,
c) sebapoznávanie, sebavyjadrovanie, sebarozvoj,
d) počúvanie samého seba, vnímanie svojich pocitov,
e) sebareflexia,
f) kreatívne myslenie.

IV. Vymedzenie žánra a témy súťažných príspevkov:

1. žáner: umelecký opis,
2. téma: Môj hrdina.

V. Súťažné podmienky:

1. Vyhlasovateľ zaradí do súťaže práce, ktoré budú v nasledovnej úprave:
– formát: DOC alebo DOCX (MS Word),
– písmo: Times New Roman,
– veľkosť písma: 12,
– riadkovanie 1,5,
– bez pridanej medzery pred a za odsekom,
– odseky oddelené prázdnym riadkom,
– zarovnanie vľavo,
– bez odsadzovania od ľavej zvislice,
– text bez obrázkov a grafických prvkov.
Vzorová šablóna je k dispozícii na stiahnutie na adrese: www.prekrocsvojtien.sk v záložke Celoslovenská literárna súťaž.

2. Príspevok písaný v slovenskom jazyku musí mať rozsah minimálne 2 NS, maximálne 3 NS (1 nor­­mo­strana = 1800 znakov vrátane medzier) s tolerovaným presahom ± 200 znakov vrá­ta­ne medzier. To znamená, že príspevok bude mať minimálne 3400 znakov (vrátane povoleného pre­sahu) a maximálne 5600 znakov (vrátane povoleného presahu).

3. Každá práca bude pomenovaná podľa nasledovného kľúča: názov práce, meno a priez­visko au­­­­tora. Názov súťažnej práce sa nemusí zhodovať s vyhlásenou témou. Hodnotiť sa bu­de aj originalita názvu, téma však musí byť reflektovaná v obsahu.

4. Súbor, v ktorom bude práca odoslaná, treba pomenovať podľa nasledovného kľúča: meno priezvisko-názov práce (príklad: Janka Šikovná-Môj hrdina).

5. Súbor prihlasovacieho formulára, ktorý bude mať správne vyplnené všetky požadované ú­da­je, bude pomenovaný podľa nasledovného kľúča: meno priezvisko-prihláška do súťaže (napríklad: Jan­ka Šikovná-prihláška do súťaže).

6.  Ak bude na adresu uvedenú v bode 9. Súťažných podmienok doručený súťažný príspevok  a pri­hlasovací formulár, v ktorých nebudú splnené všetky požiadavky uvedené v bodoch 1. až 5. od­seku V. Súťažné podmienky, súťažný príspevok nebude zaradený do súťaže.

7. Jeden autor sa môže v danom ročníku uchádzať o účasť v súťaži s jedinou prácou. Ak bude ško­­la posielať prá­­­ce via­cerých autorov, každú pošle v samostatnom súbore.

8. Autori nesmú prihlásené práce do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a do našej sú­ťaže nesmú poslať práce, ktoré boli predtým ocenené v inej literárnej súťaži.

9. Súťažné práce budú odosielané na adresu: literarnasutaz@prekrocsvojtien.sk. Do prílohy je potrebné priložiť aj prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii na adrese: www.prekrocsvojtien.sk v záložke Celoslovenská literárna súťaž.

VI. Základné ustanovenia:

1. Práce, ktoré nebudú spĺňať kritériá uvedené v odseku II. Cieľová skupina a V. Súťažné podmienky, nebudú do sú­ťa­že za­­­radené. V prípade, ak sa dodatočne zistí, že autor práce alebo škola, ktorá autora do súťaže prihlásila, porušili bod II. Cieľová skupina alebo V. Sú­­ťažné pod­mien­ky, vy­hlasovateľ si vyhradzuje prá­vo vyradiť ho zo súťaže ex post a vy­ma­­zať jeho meno z výsledkovej listiny, prí­pad­ne mu odňať o­­­ce­nenie.

2. Autor dáva zaslaním príspevku súhlas s jeho prípadným uverejnením v recenzovanom PDF zborníku súťaže a v in­­ternetovom časopise Prekroč svoj tieň, ISSN 264-6707 (ďalej len „časopis“). Vy­da­vateľom ča­­sopisu je vy­hla­so­vateľ súťaže. Recenzovaný PDF zborník s ISBN bude k dispozícii na stiahnutie na webe ča­so­pi­su.

3. Články, ktoré sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste (ďalej len „víťazné články) budú publikované v ča­sopise. Predtým prejdú profesionálnou jazykovou korektúrou. Autor dostane článok po ko­rek­túre na autorizáciu.

4. Autorom víťazných článkov bude ešte pred publikovaním ponúknutá možnosť poslať k svojmu tex­tu ilustračnú fotografiu. Fotografia musí byť pôvodná a musí mať deklarovaného autora. Au­to­­rom fo­to­grafie môže byť samotný autor textu, prípadne ktokoľvek z jeho príbuzných, spo­lu­žia­kov či priateľov. Odborná komisia zhodnotí fotografie z hľadiska relevantnosti k téme článku. Au­tor súťažného príspevku mô­­­­že poslať maximálne tri fotografie. 

5. Mená autorov víťazných článkov budú zaradené medzi externých prispievateľov ča­­­sopisu. To znamená, že budú natrvalo zobrazené na úvodnej stránke (pokiaľ samotný autor ne­­požiada o vymazanie článku z časopisu).

6. Autori víťazných článkov budú môcť v budúcnosti publikovať v ča­so­pi­­se ďalšie svoje prís­pev­ky. Redakcia ča­so­pi­su si vyhradzuje právo na recenzný po­sudok a v prípade klad­ného vyjad­re­nia recenzentov bude text postúpený na jazykovú ko­rek­tú­ru a po autorizácii zve­rej­nený.

7. Autor každého článku uverejneného v časopise dostane potvrdenie o publikačnej činnosti. Ča­sopis je zaradený do archívu elektronických publikácií v národnom projekte dlhodobej ochra­ny digitálneho kultúrneho dedičstva „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-born ob­sahu“, je zaradený do národnej databázy časopisov a je súčasťou celosvetovej databázy spra­­vovanej medzinárodným centrom ISSN v Paríži.

8. Desať súťažných prác, ktoré budú odbornou komisiou vyhodnotené ako najlepšie, bude zve­rej­nených v zborníku súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet článkov v zborníku.

VII. Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 2. októbra 2023
Uzávierka súťaže: 31. decembra 2023
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 8. apríla 2024

VIII. Odborný garant súťaže:

1. Odborným garantom súťaže je spisovateľ, jazykovedec a vysokoškolský pedagóg doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD.
2. Odborný garant ručí za odbornosť súťaže, jej priebeh a dodržanie všetkých bodov Štatútu sú­­ťaže. Menuje predsedu a členov odbornej ko­misie, posudzuje a schva­ľu­je jej postupy, hod­no­­tenia súťažných príspevkov a výsledky sú­ťa­že.

IX. Odborná komisia:

Súťažné práce 3. ročníka bude hodnotiť odborná komisia v nasledovnom zložení:
Predsedníčka komisie:
Bc. Adriána Kertisová, odborná redaktorka časopisu, jazyková redaktorka korektorka
Členovia komisie:
PhDr. Jana Bartal, PhD., redaktorka, pedagogička  
Mgr. Christopher Danis, zástupca šéfredaktorky, kreatívny tajomník redakčnej rady, redaktor
Mgr. Veronika Poláková, PhD., sociálna pedagogička a antropologička, redaktorka
Milan Štefánik, profesionálny fotograf

X. Hodnotenie prác a ocenenie víťazov

1. Predsedníčka a členovia komisie hodnotia súťažné práce v zmysle nasledovných kritérií:
– formálna stránka z hľadiska dodržania súťažných podmienok uvedených v odseku V. Sú­ťaž­né podmienky,
– jazyková a štylistická úroveň textu,
– úroveň a relevantnosť spracovania zadanej témy,
– štruktúrovanie práce,
– logické usporiadanie a nadväznosť jednotlivých častí,
– správnosť analytických, syntetických a iných myšlienkových postupov,
– správnosť a vhodnosť používaných pojmov a schopnosť formulovania konklúzií.
2. Na základe kritérií uvedených v bode 1. odseku X. Hodnotenie prác a ocenenie víťazov pri­de­ľujú členovia komisie jednotlivým sú­­­­­ťažným prácam body od 1 do 10, pričom 10 bodov pred­sta­vuje najvyššie hodnotenie.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút, ako aj akékoľvek jeho prípadné zmeny a doplnenia, nadobúda platnosť a ú­čin­nosť dňom jeho schválenia riaditeľkou súťaže.
2. Platné znenie štatútu bude zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.prekrocsvojtien.sk v záložke Celoslovenská literárna súťaž.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlá­se­nia výhercov alebo odovzdania cien.
4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej pou­ží­va­ním.
5. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.
6. Autor zaslanej súťažnej práce poskytuje vyhlasovateľovi svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži sú­hlas so spracovaním o­sob­ných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo a adresa, za ú­­čelom zverejnenia (zve­rej­nené bude len meno a mesto/škola ocenených súťažiacich) a do­ru­če­nia/odovzdania výhry. Autor mô­že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek od­volať.
7. Dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných ú­dajov zmienený v bode 6. odseku XI. Záverečné ustanovenia sa udeľuje vyhlasovateľovi sú­ťa­že v sú­­lade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších pred­pi­sov a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o o­chra­­ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
8. Autor ocenenej súťažnej práce udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas s vyhotovením a po­u­ži­tím svojej podobizne a obrazových snímok a záznamov vyhotovených vyhlasovateľom v sú­vis­losti so súťažou. Ide najmä o zverejnenie podobizne a fotografií na internetovej stránke vy­hla­sovateľa a sociálnych sieťach. Tento súhlas sa udeľuje v súlade s § 12 Občianskeho zákon­ní­ka a je udelený bez vecného, územného a časového obmedzenia. Autor súťažnej práce ho mô­že kedykoľvek odvolať.
9. Svojou účasťou v súťaži autor zaslanej súťažnej práce potvrdzuje, že sú mu známe jeho prá­va podľa vyššie citovaných zákonov a nariadení.
10. Účasťou v súťaži vyjadruje každý autor súťažnej práce svoj súhlas s pravidlami súťaže uve­de­nými v tomto štatúte. Zároveň potvrdzuje, že bol s týmto štatútom oboznámený.

Vo Veľkom Záluží, 29. 9. 2023

Mgr. Lenka Jalilah, PhD.
riaditeľka Celoslovenskej literárnej súťaže
predsedníčka OZ Prekroč svoj tieň
šéfredaktorka časopisu Prekroč svoj tieň