ŠTATÚT celoslovenskej literárnej súťaže

1. ročník (2021)

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:

Občianske združenie PREKROČ SVOJ TIEŇ
Jarocká 1300/36, 951 35 Veľké Zálužie
IČO: 53191455
DIČ: 2121344940 (ďalej len „vyhlasovateľ“)
IBAN: SK8809000000005174496205
www.prekrocsvojtien.sk/obcianske-zdruzenie-prekroc-svoj-tien/ (ďalej len „vyhlasovateľ“)

II. Cieľová skupina:

žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a študenti stredných škôl.

III. Ciele projektu:

1. Poskytnúť mladým ľuďom jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schop­­nosti a zme­rať si sily s rovesníkmi, ktorí majú rovnakú záľubu v li­terárnej tvorbe.
2. Motivovať k tvorivému písaniu, a prispieť tak ku kultivácii mysle a ducha mládeže.
3. Ponúknuť príležitosť na kreatívne uchopenie jazyka so zapojením a rozvíjaním pred­sta­vi­vos­ti a o­brazotvornosti.
4. Stimulovať pisateľské skúsenosti mladých autorov, a tým prispieť k zlepšeniu ich vy­­jad­ro­va­cích schopností.
5. Primäť mládež k zmysluplnej aktivite a podnietiť jej tvorivosť v kontexte pi­sa­teľ­ských stra­té­gií, tech­ník, postupov a metód, ktoré autora privádzajú k na­sle­dovným aspektom:
a) eliminovanie obáv z písania,
b) získanie istoty a sebadôvery,
c) sebapoznávanie, sebavyjadrovanie, sebarozvoj,
d) počúvanie samého seba, vnímanie svojich pocitov,
e) sebareflexia,
f) kreatívne myslenie.

IV. Vymedzenie žánra a témy súťažných príspevkov:

1. žáner: úvaha,
2. téma: Prekroč svoj tieň.

V. Súťažné podmienky:

1. Vyhlasovateľ zaradí do súťaže práce, ktoré budú v nasledovnej úprave:
– formát: DOC alebo DOCX (MS Word),
– písmo: Times New Roman,
– veľkosť písma: 12,
– riadkovanie 1,5,
– bez pridanej medzery pred a za odsekom,
– odseky oddelené prázdnym riadkom,
– zarovnanie vľavo,
– bez odsadzovania od ľavej zvislice,
– text bez obrázkov a grafických prvkov.
Vzorová šablóna je k dispozícii na stiahnutie na adrese: www.prekrocsvojtien.sk v záložke Celoslovenská literárna súťaž.

2. Príspevok písaný v slovenskom jazyku musí mať rozsah minimálne 3 NS, maximálne 6 NS (1 nor­­mo­strana = 1800 znakov vrátane medzier) s tolerovaným presahom ± 200 znakov vrá­ta­ne medzier.

3. Každá práca bude pomenovaná v záhlaví podľa nasledovného kľúča: názov práce, meno a priez­visko au­­­­tora. Názov súťažnej práce sa nemusí zhodovať s vyhlásenou témou. Hodnotiť sa bu­de aj originalita názvu, téma však musí byť reflektovaná v obsahu.

4. Súbor, v ktorom bude práca odoslaná, bude pomenovaný podľa nasledovného kľúča: meno, priezvisko-názov práce (príklad: Janka Šikovná-Ako som prekročila svoj tieň).

5. Jeden autor sa môže v danom ročníku uchádzať o účasť v súťaži s jedinou prácou. Ak bude ško­­la posielať prá­­­ce via­cerých autorov, každú pošle v samostatnom súbore.

6. Autori nesmú prihlásené práce do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať a práce nes­mú byť ocenené v inej literárnej súťaži.

7. Súťažné práce budú odosielané na adresu: literarnasutaz@prekrocsvojtien.sk. Do prílohy je potrebné priložiť aj prihlasovací formulár, ktorý je k dispozícii na adrese: www.prekrocsvojtien.sk v záložke Celoslovenská literárna súťaž.

VI. Základné ustanovenia:

1. Práce, ktoré nebudú spĺňať kritériá uvedené v odseku V. Súťažné podmienky, nebudú do sú­ťa­že za­­­radené. V prípade, ak sa dodatočne zistí, že autor práce porušil bod V. Súťažné podmienky, vy­hlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť ho zo súťaže ex post, prípadne mu odňať o­­­cenenie.

2. Zaradenie príspevku do súťaže bude potvrdené emailom do 7 dní. Ak sa tak nestane, je p­­o­­­trebné kontaktovať riaditeľku vy­hlasovateľa súťaže, Mgr. Lenku Jalilah, PhD. na t. č.: 0915/569 160.

3. Autor dáva zaslaním príspevku súhlas s jeho prípadným uverejnením v PDF zborníku súťaže a v in­­ternetovom časopise Prekroč svoj tieň, ISSN 264-6707 (ďalej len „časopis“). Vy­da­vateľom ča­­sopisu je vy­hla­so­vateľ súťaže. PDF zborník bude k dispozícii na stiahnutie na webe ča­so­pi­su.

4. Články, ktoré sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste (ďalej len „víťazné články) budú publikované v ča­sopise. Predtým prejdú profesionálnou jazykovou korektúrou. Autor dostane článok po ko­rek­túre na autorizáciu.

5. Autorom víťazných článkov bude ešte pred publikovaním ponúknutá možnosť poslať k svojmu tex­tu ilustračnú fotografiu. Fotografia musí byť pôvodná a musí mať deklarovaného autora. Au­to­­rom fo­to­grafie môže byť samotný autor textu, prípadne ktokoľvek z jeho príbuzných, spo­lu­žia­kov či priateľov. Odborná komisia zhodnotí fotografie z hľadiska relevantnosti k téme článku. Au­tor súťažného príspevku mô­­­­že poslať maximálne tri fotografie. 

6. Mená autorov víťazných článkov budú zaradené medzi interných a externých prispievateľov ča­­­sopisu. To znamená, že budú natrvalo zobrazené na úvodnej stránke (pokiaľ samotný autor ne­­požiada o vymazanie článku z časopisu).

7. Autori víťazných článkov budú môcť v budúcnosti publikovať v ča­so­pi­­se ďalšie svoje prís­pev­ky. Redakcia ča­so­pi­su si vyhradzuje právo na recenzný po­sudok a v prípade klad­ného vyjad­re­nia recenzentov bude text postúpený na jazykovú ko­rek­tú­ru a po autorizácii zve­rej­nený.

8. Autor každého článku uverejneného v časopise dostane potvrdenie o publikačnej činnosti. Ča­sopis je zaradený do archívu elektronických publikácií v národnom projekte dlhodobej ochra­ny digitálneho kultúrneho dedičstva „Digitálne pramene – Webharvesting a archivácia e-born ob­sahu“, je zaradený do národnej databázy časopisov a je súčasťou celosvetovej databázy spra­­vovanej medzinárodným centrom ISSN v Paríži.

9. Desať súťažných prác, ktoré budú odbornou komisiou vyhodnotené ako najlepšie, bude zve­rej­nených v zborníku súťaže. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet článkov v zborníku.

VII. Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže: 1. októbra 2021
Uzávierka súťaže: 1. februára 2022
Vyhlásenie výsledkov súťaže: 7. marca 2022

VIII. Odborný garant súťaže:

1. Odborným garantom súťaže je Doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD.
2. Odborný garant ručí za odbornosť súťaže, jej priebeh a dodržanie všetkých bodov Štatútu sú­­ťaže. Menuje predsedu a členov odbornej ko­misie, posudzuje a schva­ľu­je jej postupy, hod­no­­tenia súťažných príspevkov a výsledky sú­ťa­že.

IX. Odborná komisia:

Súťažné práce 1. ročníka bude hodnotiť odborná komisia v nasledovnom zložení:
Predsedníčka komisie:
Mgr. Andrea Jurčová, zástupkyňa šéfredaktorky časopisu, jazyková redaktorka a korektorka
Členovia komisie:
Mgr. Jana Bartal, PhD., redaktorka, pedagogička  
Bc. Christopher Danis, redaktor
Mgr. Lenka Jalilah, PhD., riaditeľka Občianskeho združenia Prekroč svoj tieň, šéfredaktorka časopisu
Milan Štefánik, fotograf
Mgr. Veronika Poláková, PhD., redaktorka

X. Hodnotenie prác a ocenenie víťazov

1. Predsedníčka a členovia komisie hodnotia súťažné práce v zmysle nasledovných kritérií:
– formálna stránka z hľadiska dodržania súťažných podmienok uvedených v odseku V. Sú­ťaž­né podmienky,
– jazyková a štylistická úroveň textu,
– úroveň a relevantnosť spracovania zadanej témy,
– štruktúrovanie práce,
– logické usporiadanie a nadväznosť jednotlivých častí,
– správnosť analytických, syntetických a iných myšlienkových postupov,
– správnosť a vhodnosť používaných pojmov a schopnosť formulovania konklúzií.
2. Na základe kritérií uvedených v bode 1. odseku X. Hodnotenie prác a ocenenie víťazov pri­de­ľujú členovia komisie jednotlivým sú­­­­­ťažným prácam body od 1 do 10, pričom 10 bodov pred­sta­vuje najvyššie hodnotenie.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút, ako aj akékoľvek jeho prípadné zmeny a doplnenia, nadobúda platnosť a ú­čin­nosť dňom jeho schválenia riaditeľkou Občianskeho združenia Prekroč svoj tieň, ktoré je vyhla­so­vateľom a organizátorom súťaže.
2. Platné znenie štatútu bude zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.prekrocsvojtien.sk v záložke Celoslovenská literárna súťaž.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlá­se­nia výhercov alebo odovzdania cien.
4. Vyhlasovateľ nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej pou­ží­va­ním.
5. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.
6. Autor zaslanej súťažnej práce poskytuje vyhlasovateľovi svojou dobrovoľnou účasťou v súťaži sú­hlas so spracovaním o­sob­ných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo a adresa, za ú­­čelom zverejnenia (zve­rej­nené bude len meno a mesto/škola ocenených súťažiacich) a do­ru­če­nia/odovzdania výhry. Autor mô­že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek od­volať.
7. Dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných ú­dajov zmienený v bode 6. odseku XI. Záverečné ustanovenia sa udeľuje vyhlasovateľovi sú­ťa­že v sú­­lade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších pred­pi­sov a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o o­chra­­ne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
8. Autor ocenenej súťažnej práce udeľuje vyhlasovateľovi súťaže súhlas s vyhotovením a po­u­ži­tím svojej podobizne a obrazových snímok a záznamov vyhotovených vyhlasovateľom v sú­vis­losti so súťažou. Ide najmä o zverejnenie podobizne a fotografií na internetovej stránke vy­hla­sovateľa a sociálnych sieťach. Tento súhlas sa udeľuje v súlade s § 12 Občianskeho zákon­ní­ka a je udelený bez vecného, územného a časového obmedzenia. Autor súťažnej práce ho mô­že kedykoľvek odvolať.
9. Svojou účasťou v súťaži autor zaslanej súťažnej práce potvrdzuje, že sú mu známe jeho prá­va podľa vyššie citovaných zákonov a nariadení.
10. Účasťou v súťaži vyjadruje každý autor súťažnej práce svoj súhlas s pravidlami súťaže uve­de­nými v tomto štatúte. Zároveň potvrdzuje, že bol s týmto štatútom oboznámený.

Vo Veľkom Záluží, 21. 9. 2021

Mgr. Lenka Jalilah, PhD.
riaditeľka OZ PREKROČ SVOJ TIEŇ

Aktualizácia zo dňa 8. 12. 2021:
Presúvame termín uzávierky súťaže o mesiac neskôr. To znamená, že svoje príspevky nám môžete posielať do 1. februára 2022. Vzhľadom k aktuálnej komplikovanej situácii na školách sme sa takto rozhodli vyjsť v ústrety vám, milí pedagógovia, ktorí motivujete a vediete svojich žiakov a študentov k účasti v celoslovenskej literárnej súťaži Prekroč svoj tieň. Chceme vám dať viac času na písanie, keďže momentálne zažívate veľmi neštandardnú situáciu a my chápeme, že vám chaotické celospoločenské dianie komplikuje život. 

Aktualizácia zo dňa 2. 2. 2022:
Keďže sme z objektívnych príčin posúvali termín uzávierky o mesiac neskôr, posúva sa aj termín vyhlásenia súťaže zo 7. marca na 7. apríla 2022.
Vyhodnotenie súťaže a výsledky nájdete v uvedenom termíne na webovej stránke nášho časopisu.