Štyri piliere zdravej mysle

Abstrakt

Autor v príspevku približuje vplyv všímavosti na život človeka a načrtáva stratégiu slúžiacu na podporu zdravej mysle. Táto stratégia sa skladá zo štyroch konkrétnych pilierov, a to: uvedomelosť, vzťahy, vhľad a zmysel. 

Kľúčové slová

vnímanie, myseľ, mozog, uvedomelosť, vzťahy, vhľad, zmysel

Úvod

Cieľom príspevku je priblížiť vplyv všímavosti a vedomej práce s mysľou na život človeka. Autor zobrazuje stratégiu na podporu zdravej mysle, vytvorenú profesorom psychológie a psychiatrie Univerzity vo Wisconsine Richardom J. Davidsonom. Autor zahŕňa poznatky doktora Davidsona, pričom ďalej rozvíja každý zo štyroch pilierov zdravej mysle. Čo je uvedomelosť a ako s ňou pracovať? Akú úlohu majú vzťahy v spojitosti so zdravou mysľou?  Čo predstavuje vhľad? Kto môže určiť zmysel života?

Plasticita

Náš mozog sa neustále mení počas celého života a to vďaka vlastnosti, ktorou je plasticita. O plasticite hovoríme, ak môžeme nejakú hmotu pretvoriť na nový tvar, ktorý si udrží. Skúsenosti, ktoré denne prežívame, vytvárajú zmenu, ktorá zostáva v mozgu zachovaná (Eagleman, 2017). Sme teda ovplyvnení prostredím, v ktorom sa nachádzame, našim okolím, rodinou, priateľmi, tým, čo denne robíme, na čo myslíme a pod. Sme nielen to, čo jeme, ale aj to, čo počúvame, čo robíme a ako myslíme.

Síce nemôžeme mať pod kontrolou všetko, čo sa nám deje, no môžeme sa naučiť pevne držať v rukách opraty nášho postoja k situáciám. To, ako vnímame svet, je naším rozhodnutím. Na svojej prednáške pre TEDxSanFrancisco výskumný profesor psychológie a psychiatrie Univerzity vo Wisconsine, taktiež zakladateľ a riaditeľ Center for Healthy Minds (Centrum zdravej mysle), Richard J. Davidson, predstavil štyri piliere zdravej mysle, ktoré zahŕňajú uvedomelosť (awareness), vzťahy (connection), vhľad (insight) a zmysel (purpose).

Uvedomelosť

Uvedomelosť predstavuje podľa Davidsona schopnosť zamerať našu pozornosť takým spôsobom, aby sme dokázali odolať rozptýleniu. Taktiež spomína aj pojem meta-awareness, pod ktorým môžeme rozumieť povedomie o tom, čo naša myseľ robí, teda čo sa v nej odohráva. Príkladom môže byť situácia, keď čítame nejakú knihu, no po istej chvíli si uvedomíme, že vlastne ani nevieme, o čom čítame. Moment, keď zistíme, že sme nedávali pozor, je uvedomením (Davidson, 2019).

Schopnosť vedomej pozornosti  môžeme nadobudnúť tréningom našej mysle. Najznámejším spôsobom takéhoto tréningu je meditácia. Meditácia nemusí nutne znamenať sedenie v lotosovom sede a opakovanie mantier. Pod pojmom meditácia môžeme rozumieť aj vyhradenie si času pre sústavné vnímanie toho, čo sa nám v mysli odohráva v prítomnej chvíli. Meditáciu môžeme praktizovať počas prechádzky, počas varenia, behu a pod. Neexistujú žiadne hranice ani obmedzenia, dôležité je byť pozorný a všímať si, čo sa v prítomnej chvíli odohráva v našej mysli alebo vôkol nás.

Vzťahy

Druhý pilier odkazuje na tie vlastnosti, ktoré vyživujú harmonické medziľudské vzťahy. Možno sem zaradiť kvality ako ocenenie, láskavosť, súcit a iné (Davidson, 2019). Základom pri budovaní silných pozitívnych vzťahových vlastností je nielen teoretické učenie sa o kvalitách, ktoré sú nám sympatické a blízke, ale najmä ich zavedenie do praxe. Myšlienka je základnou hybnou silou zmeny. Uvažovanie o novej idei, jej „nosenie“ v hlave určitú dobu a rozprávanie o nej dokáže rozhýbať ľady v našich životoch. Všetko je energia, ktorá sa navzájom priťahuje, a tak akousi „náhodou“ sa nám môžu začať naše myšlienky odrážať i vo vonkajšom svete. Do života nám začnú prichádzať príležitosti na uskutočnenie danej myšlienky. Vtedy je ďalším dôležitým nástrojom zmeny samotný čin.

akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová|Medzipriestor|akryl na plátne|120×120|2011

Prostredníctvom konania môžeme myšlienky pretransformovať do hmotného sveta a realizovať ich. Skutočná zmena teda nastáva, ak uzavrieme trojuholník: myšlienka, slovo a čin. Pri túžbe byť láskavejším sa staňme láskavými našimi činmi, nielen peknými slovami či myšlienkami napísanými niekde na papieri. Realizácia našich myšlienok, predstáv či snov si vyžaduje aj istú dávku odvahy, trpezlivosti a vytrvalosti.

Vhľad

Vhľad znamená nahliadnutie do príbehu, ktorý sme si o sebe a o živote vytvorili. Na svete sú ľudia, ktorí majú veľmi negatívny pohľad na seba a na svoj život, pričom sa týchto názorov, postojov a pohľadov držia veľmi silno. Vnímajú ich ako pravdivé a jediné opisy toho, kým sú. Zdravé myslenie predstavuje zmenu nášho vzťahu k tomuto vnímaniu. Davidson tvrdí, že nemusí ísť o zmenu vnímania samotného, ale o zmenu nášho vzťahu, pohľadu na toto vnímanie (Davidson, 2019).

Všetky negatívne alebo pozitívne postoje a názory sú len konšteláciou myšlienok, ktoré sme nadobudli z vonkajšieho sveta a ktorým sme počas nášho života uverili. Myšlienky len sú a my im dávame význam, ďalej na ne reagujeme… To, čo je pre jedného zlé a nepríjemné, môže byť pre druhého úplne v poriadku. Nesnažme sa silou-mocou odstrániť vlastné negatívne vlastnosti, myšlienky a správania. Neodmietajme ich. Sú našou súčasťou rovnako ako tie pozitívne. Naučme sa s nimi pracovať, venujme sa im, skúsme im porozumieť, vytvorme priestor medzi nimi a nami, získajme nadhľad a dovoľme si občas nebrať život a seba až tak vážne. Skúsme spraviť z našich slabostí a negatívnych vlastností výhodu, berme ich ako príležitosť na zlepšenie sa. Sme niečo viac než len naša myseľ, myšlienky a pocity. Sme pozorovateľmi toho všetkého.

Zmysel

Štvrtým pilierom zdravej mysle je podľa Davidsona zmysel. Hovoríme o pocite, že náš život sa uberá istým smerom, že to, čo robíme, má zmysel (Davidson, 2019). Tu znova ide aj o náš pohľad na svet. Môžeme vidieť zmysel života vo vytvorení nejakej prevratnej technológie pre svet, ale aj vo varení obedu pre našich milovaných. Zmysel života si určujeme my sami.

Záver

V príspevku sme sa zamerali na priblíženie štyroch pilierov zdravej mysle, ktorých autorom je profesor psychológie a psychiatrie Univerzity vo Wisconsine Robert J. Davidson. Popísali sme, čo jednotlivé piliere predstavujú a ako môžeme teoretické poznatky z každého piliera pretaviť do praktického života. Môžeme tvrdiť, že väčšinu nášho života sa náš mozog mení nevedome. Nemôžeme si byť neustále vedomí všetkého, čo sa nám deje, avšak máme tú moc zvýšiť našu vedomú pozornosť, a zobrať tak zodpovednosť za náš život do vlastných rúk. Môžeme nadobudnúť schopnosť väčšej kontroly nad tým úžasným a komplexným nástrojom, ktorý si nosíme v hlave, môžeme sa s ním naučiť efektívnejšie narábať, a to takým spôsobom, aby sme mohli žiť vyrovnanejší život… Tak prečo to nevyužiť?

Použitá literatúra:

1. EAGLEMAN, D.: Mozog: Váš príbeh. 1. Vydanie, Bratislava: BizBooks, 2017. 223 s. ISBN 978-80-566-0214-0.

2. How mindfulness changes the emotional life of our brains | Richard J. Davidson | TEDxSanFrancisco. [YouTube video]. TEDx Talks. 12.12.2019.  Dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=7CBfCW67xT8&list=WL&index=6&ab_channel=TEDxTalks

Kontakt na autora:
Christopher Danis
Katedra manažmentu, Fakulta manažmentu
Univerzita Komenského
Odbojárov 10
820 05 Bratislava 25
Email: christopherdanis99@gmail.com

Jazyková korektúra: Mgr. Andrea Jurčová