Šťastný nový rok 2021!

Milí čitatelia, milí interní a externí kolegovia!

Rok 2020 nás všetkých uvrhol do okolností, o akých sa nám na jeho začiatku ani len nesnívalo a na jeho sklonku by sme ich z našich životov najradšej vymazali. Ocitli sme sa v situácii, akú si nikto z nás nepamätá. Všetci sme tým zasiahnutí a každý sa s dôsledkami vyrovnáva najlepšie, ako vie.

Pre mňa osobne zostane rok 2020 výnimočným, napriek všetkému negatívnemu čo priniesol. Pretože práve v ňom vznikla myšlienka projektu „Prekroč svoj tieň“, ktorý som na jar začala realizovať. Prvým človekom, ktorému som sa so svojím nápadom zdôverila, bol môj kamarát a kolega z časopisu Prohuman, Peter Senko. A práve on, dnes v pozícii môjho zástupcu a spoluzakladateľa časopisu Prekroč svoj tieň, bol tým, kto mi dal cenné rady (a dodnes mi ich dáva) a pomohol mi časopis naštartovať. Okrem toho sa zodpovedne a profesionálne postaral a stále sa stará o jeho technickú stránku a funkčnosť.  

19. februára sme otvorili facebookovú podporu časopisu a keď sme 3. marca spúšťali online samotný časopis, mala som okolo seba kolektív interných redaktorov zložený z ľudí tvoriacich základnú platformu, z ktorej sme sa veľmi úspešne odrazili. Keďže život je zmena, ani náš časopis nie je statický a od jeho vzniku došlo k istým zmenám v personálnom obsadení redakcie. Z niektorými z pôvodnej zostavy sme sa rozlúčili a na ich miesto prišli noví. Pribudla jazyková redaktorka, fotograf a ekonomická poradkyňa. Každý z nich, bez ohľadu na dĺžku zotrvania v redakčnej rade, prispel, respektíve aktuálne prispieva, svojím nenahraditeľným dielom a do tváre časopisu vtlačil a vtláča svoju nezmazateľnú stopu. Na tomto mieste by som rada zdôraznila slovo „nezmazateľnú“, lebo istým spôsobom je to skutočne tak! Náš časopis bol totiž zaradený do národnej databázy v rámci dlhodobo udržateľného projektu ochrany digitálneho kultúrneho dedičstva „Digitálne pramene Webharvesting a archivácia e-born obsahu“. Cieľom projektu je záchrana kultúrneho dedičstva, ktoré existuje v digitálnej forme. Prakticky to znamená, že Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá je garantom projektu, robí pravidelný zber dát z webovej stránky časopisu a archivuje ich. Ako povedal Peter: „O sto, dvesto rokov, keď my tu už dávno nebudeme, naši potomkovia si budú môcť prečítať články, ktoré dnes píšeme a publikujeme.“ Skutočnosť, že už 28. mája som s UK v Bratislave podpísala Zmluvu o poskytovaní elektronických online prameňov, svedčí o tom, že už za necelé tri mesiace fungovania časopisu bol jeho obsah hodnotený ako kvalitný do takej miery, že sa mu dostalo vyššie spomínaného uznania a pocty. Pre mňa osobne to okrem veľkej radosti a nadšenia prinieslo aj veľkú dávku pokory a ešte väčšej zodpovednosti: voči kolegom i voči Vám, milí naši čitatelia.

Okrem kolektívu interných pracovníkov sa mi postupne podarilo vyprofilovať aj okruh externých spolupracovníkov. Sú medzi nimi autori článkov a básní, a taktiež fotografi. Som veľmi rada, že všetci kolegovia – či už interní alebo externí – sa stotožnili s koncepciou projektu a každý svojím dielom prispieva k formovaniu časopisu. Spolupráca s nimi je pre mňa veľkou cťou a nesmiernou radosťou! Každý z nich je jedinečný, originálny a svojský, a v tejto svojbytnosti sú všetci skvelým prínosom pre časopis a tým, samozrejme, pre Vás, milí naši čitatelia.

Nesmierne si vážim to, že nás svojou prítomnosťou v internom kolektíve poctili také osobnosti, ako je Pavel „Hirax“ Baričák a MUDr. Radkin Honzák, ktorí majú niekoľko desaťročí trvajúce bohaté skúsenosti s publikovaním v rôznych vydavateľstvách a redakciách a sú naslovovzatými odborníkmi vo svojej oblasti. Nadviazala som spoluprácu aj s mladými autormi, v ktorých sa ukrýva obrovský potenciál a s Petrom sme presvedčení o tom, že ich čaká bohatá tvorivá budúcnosť (Christopher Danis, Veronika Poláková, Silvia Ferreira, Světlana Kratochvílová). Sme veľmi radi, že im môžeme poskytnúť priestor na realizáciu a rozlet.  

V náročnom roku 2020, kedy väčšina firiem obmedzovala produkciu alebo zatvárala prevádzky, sa nám v mediálnom priestore podarilo spoločnými silami spustiť časopis, ktorý predbehol mnoho iných zabehnutých periodík – či už počtom publikovaných textov (12. 12. 2020 sme odpublikovali jubilejný stý príspevok), ich kvalitou alebo pozitívnou atmosférou, priamosťou a otvorenosťou voči čitateľom.  

Je mi nesmiernou cťou a potešením môcť Vám všetkým touto cestou poďakovať.

Vám, milí naši čitatelia, ďakujem za vernosť, čítanosť a podporu prejavenú reakciami a komentármi pod príspevkami na facebookovej podpore časopisu. Ste pre nás nesmierne dôležití, pretože bez Vás by naša práca nemala zmysel. Sme a budeme vďační za každú spätnú väzbu, aj kritickú, lebo len tak sa môžeme zlepšovať a posúvať stále vyššie a ďalej.

Vám, moji drahí interní aj externí kolegovia, ďakujem za doterajšiu spoluprácu a za invenciu, s ktorou sa s nami ochotne delíte. Bez Vás by časopis nebol taký dobrý, aký je. Lebo Vy všetci ste skvelí!

Všetkým Vám zo srdca želám pokojný záver roka 2020 a šťastné vykročenie do nového roka 2021. Nech je pre Vás nový nielen z hľadiska čísla a nových stránok v kalendári, ale nech Vám do života prinesie nové pozitívne impulzy, nové nápady a nový svieži vietor, ktorý vnesie do Vašich dní radosť a pokoj.  

Toto všetko sa však bez nášho osobného pričinenia nenaplní. Preto Vám želám múdrosť, aby ste vedeli robiť správne rozhodnutia; a silu, aby ste dokázali konať v ich duchu. Želám Vám, aby ste vedeli s jasnou mysľou rozoznať, kedy treba nekompromisne konať a kedy nechať veci, nech sa dejú. Želám Vám, aby ste dokázali identifikovať vlastné nesprávne a škodlivé postoje a aby ste boli schopní efektívne popracovať na ich pozitívnej zmene. Želám Vám, aby ste si v novom roku priťahovali do života takých ľudí, ktorí Vám budú zrkadliť Vaše nedostatky, aby ste sa tak stávali vedomejšími; a takých, ktorí budú Vášmu životu dávať kvalitatívne nový rozmer a hĺbku. Želám Vám pevné zdravie, ktoré bude výsledkom Vašej prirodzenej lásky k svojmu telu a s tým súvisiacej adekvátnej starostlivosti oň. Želám Vám vnútorný pokoj a radosť, ktoré budú výsledkom usilovnej a úspešnej práce na vlastnom vnútornom rozvoji. A nakoniec Vám všetkým, moji drahí, želám, aby ste boli pre druhých svetlom, ktoré v nich bude zapaľovať túžbu byť lepšími a láskavejšími bytosťami – lebo sa budú chcieť podobať na Vás!

Som šťastná, že končiaci sa rok 2020 mi Vás všetkých priniesol do života. A teším sa, že budete jeho súčasťou aj v roku 2021!

Lenka Jalilah, šéfredaktorka
fotografie: Martin Tamásfi

text neprešiel jazykovou korektúrou