Môj hrdina – Ja

Na začiatku svojho príbehu stojím pred tichou scénou, ktorá predstavuje začiatok mojej cesty. To­to ticho je prvé, čo si všímame, keď pozorujeme nášho hrdinu – seba samých. Je to ticho, v kto­rom sa učíme počúvať a vnímať svoje vlastné myšlienky, túžby a obavy. Je to ticho, v ktorom sa nachádzajú korene nášho hrdinstva. Keď som pozorovala seba, videla som malé dievčatko pl­né zvedavosti a túžby objavovať svet. Bolo to obdobie bezstarostnosti, keď svet bol plný ne­ko­neč­ných možností. Boli to dni také veselé, ako semienka púpavy unášané vetrom; dni, v ktorých sa nevyčerpateľné možnosti uvoľnili v medziach širokých horizontov sveta.

V hlbinách mojej bytosti, v tichu duše, zaznieva príbeh môjho hrdinu. Nie je to postava z fan­ta­zij­nej poviedky, bojovník, ktorý sa postavil proti trojhlavým drakom, ani princ, ktorý zachraňuje krás­ne princezné. Môj hrdina je skrytý v okamihoch každodenného života, v drobných spomienkach a rozhodnutiach, ktoré tvoria jeho cestu. Je to hrdina, ktorý sa prejavuje v tichých hĺbkach môjho by­tia, v mojich vnútorných zmýšľaniach, v tom, kým som a kým sa snažím byť. Nemá lesklé br­ne­nie, nepreukazuje sa vznešenými titulmi a nikdy nezískal masívnu slávu. Jeho sila spočíva v nie­čom oveľa hlbšom – v srdci a mysli, ktoré sú pripravené čeliť všetkým výzvam, ktoré prinesie život. Jeho meč nie je zo zlata a ocele, ale z odvahy čeliť ťažkostiam a zvedavosti hľadieť do ne­z­náma.

Môj príbeh sa začína v tme. Nie v hlbokom a temnom lese, ale v lúčoch svetla, ktoré sa nesmelo sna­žia prebiť skrz vrstvy nevedomia. V detstve som bola skúmajúcim duchom, ktorý sa bál tmy, ale mal túžbu ju bližšie spoznať. Každý večer som si na seba obliekla pyžamo a pri sviečke som čí­tala knihy o dobrodružstvách krásnych princezien a odvážnych hrdinov. Vtedy som nechápala, že môj vlastný príbeh bude odvážnejší a komplexnejší než zápletky v príbehoch fiktívnych postáv. V čase svojho detstva som si nemyslela, že mám hrdinu vo svojom vnútri. Bola som natoľko po­hltená inými príbehmi, že som nepozorovala, ako sa formuje môj vlastný. No postupne som sa na­učila, že hrdinstvo nie je len o nekonečných dobrodružstvách a tajuplných talizmanoch. Hr­di­no­via sú tí, ktorí čelia svojim vlastným obmedzeniam, boja sa svojich démonov a hľadajú cestu k múd­rosti a neustálemu rastu. Nie každý chce v živote nájsť svojho hrdinu, svoj dokonalý vzor. No ja som toho svojho hrdinu našla práve v sebe.

foto: Peter Choreň

Ja obdivujem svoje telo, že dokáže každé ráno vstať, telo ako výnimočné umelecké dielo, vy­tvo­re­né evolúciou a genetikou, s nekonečnými vrstvami a zložitými detailmi, ktoré si zaslúžia obdiv a lásku. Kožná paleta mi darovala širokú škálu farieb, ktorá sa v harmónii s prírodou každým roč­ným obdobím mení od sviežej bielej až po krásny odtieň opálenia, ktorý som získala počas života. Každá jazva, každá vráska rozpráva svoj jedinečný príbeh a zaznamenáva dobrodružstvá a spo­mien­ky, ktoré som zažila. Moje ruky sú nástrojom tvorby a lásky, umožňujú mi vyjadriť sa vo sve­te, dotknúť sa druhých a spojiť sa s nimi. Sú mostom medzi mojimi myšlienkami a fyzickým sve­tom. Oči sú mojím oknom z duše priamo do krásy okolitého sveta. S ich pomocou môžem ob­javovať zázraky prírody a umenia, či už sú to západy slnka, obrazy alebo úsmevy milovaných ľudí. Srdce, to pulzujúce centrum mojej existencie, bije rytmicky a nepretržite, čerstvá krv pre­chá­dza telom, dodáva mu silu a energiu. Je symbolom môjho života, mojej túžby a schopnosti mi­lo­vať. Nohy ma nesú na ceste životom, od najmladšieho veku, keď som sa učila chodiť, až po dos­pelosť, keď začínam prechádzať mnohými dobrodružstvami a objavovať nové svety.

Moja myseľ je ako tajomná katedrála neznámych chodieb a nekonečných galérií, zasvätených zá­zrakom vnútorného sveta. V nej sa tvoria obrazy a pocity, akoby boli maľované štetcami naj­výz­namnejších maliarov. Farby emócií sa miešajú a tvoria živé obrazy, ktoré nikdy nestratia svoju in­tenzitu. Môj duch je ako hudobný orchester, kde každý nástroj hrá svoju vlastnú melódiu a spolu tvoria harmóniu mojej bytosti. V mojej mysli sa nachádza pokladnica vedomostí a skúseností, kto­ré sa sčítajú a množia ako perly na náhrdelníku. Je to zrkadlo môjho vnútra, kde sa odrážajú mo­je sny, túžby a nekonečné úsilie o poznanie. Je to chrám mojej kreativity a prameň môjho vnú­torného svetla.

Najväčšou výzvou môjho príbehu sú práve zmeny. Život je neustálym prúdom zmien, a môj hrdina sa musel naučiť plávať proti nim. Niekedy to bolo ťažké, inokedy oslobodzujúce. Najťažšou zme­nou pre mňa bola strata. S príchodom dospelosti prišla aj strata ilúzie ideálneho sveta, snov a plá­nov, ktoré sa rozplynuli v dyme neistoty. Bolo to v tých okamihoch, keď som musela ukázať svoju skutočnú silu.

Autorka: Simona Šepeľová

Jazyková korektúra: Bc. Adriána Kertisová

Autorka týmto umeleckým opisom získala Cenu riaditeľky súťaže Mgr. Lenky Jalilah, PhD. v 3. ročníku Celoslovenskej literárnej súťaži Prekroč svoj tieň (2023/24)